Vakfın Adı

MADDE 1- Vakfın adı Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Vakfı olup, bu vakıf senedinde kısaca “Siyasallılar Vakfı” olarak anılacaktır.

Vakfın Şahsiyeti:

                MADDE 2- Vakıf, bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 903 sayılı kanunla değişik 73.ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Teftiş ve Denetimine tabii muhtar hükmi şahsiyeti haiz bir kuruluştur.

Vakfın Merkezi ve Şahsiyeti

                MADDE 3- Vakfın merkezi Ankara olup, geçici adresi Ambarlar Yolu Cad. Merkez İşhanı No: 12/28, Sıhhıye/ANKARA’dır. Vakıf gerekli yasal izinleri alınmak suretiyle yurt içinde şubeler açabilir.

Vakfın Mal Varlığı

                MADDE  4- Vakfın mal varlığı, vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 165.023.900 TL. değerindeki gayrimenkul ile 10.000.000 TL. tutarındaki nakit paradır. Vakfın kuruluşundan sonra yapılacak her türlü bağış, mal varlığına ilave edilir.

 

Vakfın Amacı   

MADDE 5- Vakfın asıl amacı, vakıf üyesi olan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmektir.

 

Vakfın asıl amacının yanında;

 1. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek için maddi imkanları sınırlı her seviyedeki öğrenciyi burs vs. yardımlarla destekler.
 2. Vakfın imkanları ölçüsünde lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine karşılıklı veya karşılıksız burs ve kredi temin eder, ayni yardım sağlar.
 3. Kanuni izinler dahilinde eğitim amaçlı olarak sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dergi, kitap, broşür, poster, afiş yayımlar, yine bu konuda da seminer, konferans, toplantı, panel, sempozyum, açık oturum gibi üyelere ve kamuoyuna açık etkinlikler düzenler.
 4. Vakfın imkanları ölçüsünde, öğrencilere yurt açar, pansiyon ve lojman temin eder. Mezunlar için misafirhane açar.
 5. Sosyo-Kültürel alanda meslek ve dil kursları düzenler ve inceleme enstitüleri kurar.
 6. Vakfa gelir sağlamak amacıyla vakfın statüsüne uygun, iktisadi işletmeler kurar veya kurulmuş olanlara iştirak eder.

 

Vakfın Faaliyetleri

MADDE 6- Vakıf, bu senedin 5.maddesinde belirtilen gayeleri gerçekleştirmek amacıyla Türk Medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

 1. Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.
 2. Benzer amaçlı yerli ve yabancı dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dahilinde işbirliği yapar, gerekli hallerde yasaya uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurar.
 3. Vakıf mal varlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatleri satabilir, kiralayabilir, devir ve ferağ edebilir, gelir ve karlarını tahsil ve sarf edebilir. Mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulu yatırımda kullanabilir, vakfın amacına uygun olmamak ve amacın gerçekleştirilmesi için kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf edebilir, harcayabilir. Şirketlerin hisse senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.
 4. Sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, işletme şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.
 5. Yasalara uygun şekilde ve vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç alabilir, taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, teminat gösterebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir.
 6. Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz mallar rehni dahil her türlü teminatı alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, kredi alabilir.
 7. Vakıf, amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

 

Vakfın Gelirleri :

MADDE 7- a) Vakfın amacına uygun şartlı ve şartsız her türlü bağışlar, yardımlar, ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilecek gelirler,

 1. b) Vakfın kurucu, asli veya fahri üyelerinin ödeyecekleri aidatlar ve teberrular,
 2. c) Vakfın iktisab edeceği her türlü gelir, menkul ve gayrimenkul değerler, haklar bunlardan elde edilecek kira vb. gelirler,
 3. d) Vakfın ortaklıkları, kursları, yayın ve diğer ticari yollardan elde ettiği gelirler,
 4. e) Vakfın kuracağı ve kuruluşuna iştirak edeceği iktisadi işletmeler veya şirketler ile vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler,
 5. f) Yasal izinler alınarak yerli yabancı gerçek kişiler veya kuruluşlar ile resmi kurumlarca yapılacak bağış, yardım vs.gelirler,
 6. g) Vakfın amacına uygun diğer gelirler,

Vakfın Gelirlerinin Sarf Şekli:

MADDE 8- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37.maddesinde sınırlanan yönetim, idame masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

 

Vakfın Organları:

MADDE 9- Vakfın organları şunlardır:

 • Mütevelli Heyet
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Genel Müdürlük

 

Mütevelli Heyet:

MADDE 10- Mütevelli Heyet vakfın kuruluşunda adı geçen kurucular ile vakfa maddi manevi destek sağlayan kişiler arasından mevcut mütevelli heyetin 3/4 çoğunluğunca tasvip edilerek kabul edilen gerçek veya kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişilerden oluşur.

Yeri boşalan üyenin yerine Mütevelli Heyet tarafından seçim yapılır.

 

Mütevelli Heyetin Görevleri :

MADDE 11- Mütevelli Heyetin görevleri :

 1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek ve ibra etmek,
 2. Denetim Kurulunun raporunu incelemek ve ibra etmek,
 3. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
 4. Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
 5. Yönetim Kurulu’nca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço giderlerini incelemek ve onaylamak,
 6. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret ve özlük haklarını belirlemek,
 7. Üyeliğe kabul ve üyelikten ihraca karar vermek,
 8. Vakfın şubelerinin açılmasına karar vermek,
 9. Vakfın feshine, tasfiyesine veya benzer amaçları taşıyan başka bir vakıfla birleşmesine karar vermek. Bu karar mütevelli heyet üyelerinin 3/4 oy çokluğuyla alınır.

 

Mütevelli Heyet Toplantıları :

MADDE 12- Mütevelli Heyet, üç ayda bir olağan olarak toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü haller ile Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/4 ‘ünün yazılı teklifi üzerine en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı gündemi ve tarihi toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 10 gün önce Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur.

Mütevelli Heyet üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

 

Yönetim Kurulu :

MADDE 13- Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetin kendi arasından veya dışarıdan seçeceği beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunu başkan, başkanın yokluğunda ise başkan yardımcısı yönetir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona erince Mütevelli Heyet tarafından Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimle belirlenir.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları :

MADDE 14- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar noterden tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilir.

Yönetim Kuruluna, kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan yönetim kurulu üyesi bu sıfatını kaybeder. Ayrılan üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır. Göreve çağrılan üyenin görev süresi yerine çağrılan üyenin görev süresi kadardır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri :

MADDE 15- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli ve faydalı her türlü çalışmayı yapmak, tedbiri almak, vakfın yapacağı faaliyetleri belirlemek,
 2. Vakfın gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
 3. Vakfın harcamalarını ve ödeme şekillerini belirlemek,
 4. Genel Müdürlük personelini oluşturmak, vakfın çeşitli birimlerinde çalışan personelin ücret, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 5. Bütçeyi hazırlamak, ödeme usullerini tespit etmek, Mütevelli Heyet’e konu ile ilgili rapor sunmak,
 6. Vakıf adına dava açmak, aleyhe açılan davaya katılmak, gerekli hukuki muameleleri yapmak, vakfı yargı mercileri, resmi makamlar, tapu müdürlükleri, vergi daireleri nezdinde temsil etmek, verilecek ferağ ve takrirleri kabul etmek, ipotek tesisi veya terkini talep etmek,
 7. Vakıf çalışmaları kanunları gerektirdiği yasal izinleri alınması için işlem yapmak gerektiğinde vakıf üyelerinden bir kişiye veya bir avukata vekalet için yetki vermek,
 8. Üyeliğe kabul veya üyelikten ihraç işlerini Mütevelli Heyet’e sunar.
 9. Bu vakıf senedi ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Denetim Kurulu:

MADDE 16- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun faaliyetlerini tüm defter ve evraklarını inceleyerek rapor sunmak üzere Mütevelli Heyet üyelerinin kendi üyeleri veya diğer üyelerden seçeceği üç kişiden oluşur. Görev süreleri iki yıldır. Görevden ayrılanın yerine Mütevelli Heyet tarafından yenisi seçilir.

Denetleme kurulu hesap dönemi sonu itibari ile 1 Mayıs tarihinden önce düzenleyeceği raporu Mütevelli Heyet’e sunar. Sonucu ve tavsiyelerini de Yönetim Kurulu’na ayrıca bildirir.

 

        Genel Müdürlük :

        MADDE 17- Genel Müdürlük Yönetim Kurulu’nca oluşturulabilir. Yönetim Kurulu’nca vakfa bir de Genel Müdür atanabilir.

Genel Müdürlüğün Görevleri :

        MADDE 18- Genel Müdürlük Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma programının uygulanmasından, çalışmaların vakıf amacına ulaşmasını sağlayacak nitelikte sürdürülmesinden sorumludur. Bu konuda bir çalışma raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

 

Vakfın Hesap Dönemi :

        MADDE 19- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

 

Vakıf Senedinin Değiştirilmesi:

        MADDE 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet’in 3/4 ‘ünün kabulü ile gerçekleştirilir.

 

Vakfın Denetimi :

        MADDE 21- Vakfın iç denetiminin dışında 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümleri gereğince teftiş makamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür.

 

Vakfın Sona Ermesi :

MADDE 22- Vakıf 903 sayılı Kanun ve ilgil Tüzük hükümlerince belirtilen haller ile senette belirtilen gayenin gerçekleşmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet’in 3/4 ‘ünün kabulü ile sona erdirilebilir. Bu durumda mal varlığı aynı veya benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

MADDE 23- Vakfın mevcut Mütevelli Heyet’i aşağıda adı yazılı şahıslardır:

 

 • Ali KARAKAYA
 • Burhanettin AKTAŞ
 • Vehbi GÜNAN
 • Arif KOYUNCU
 • Fevzi MUTLU
 • Ahmet ŞİRİN
 • Ersönmez YARBAY
 • İhsan SOLMAZ
 • İbrahim ALTINTAŞ
 • Yaşar ÖZGÜL

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu senette gösterilmeyen hususlarda 903 sayılı Kanun ve ilgili Tüzük hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mahkeme ve diğer resmi kurum ve bankalar nezdinde işlem yapmaya tüzel kişilik kazanıp, Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar Ali KARAKAYA ve M.Fevzi MUTLU ayrı ayrı tam yetkili kılınmıştır.